Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bikerosary.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresami www.bikerosary.pl oraz www.rozaniecrowerowy.pl. 

Sprzedającym jest firma Dwa Brzegi. Monika Rakowska zarejestrowana pod numerem NIP: 542-281-17-75, REGON: 369078298 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.


Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z: adresu poczty elektronicznej: sklep@rozaniecrowerowy.pl

Definicje

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca – firma Dwa Brzegi. Monika Rakowska zarejestrowana pod numerem NIP:542-281-17-75, REGON: 369078298, konto bankowe 43 1090 1030 0000 0001 3568 7005
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; przedmiot Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 6. Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem: www.rozaniecrowerowy.pl , za pośrednictwem, którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
 7. Strony – Sprzedawca i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.rozaniecrowerowy.pl 
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.


Zasady ogólne

§ 2

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
 2. Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.
 3. Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane przez Sprzedawcę, bądź na jego zlecenie. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski z uwzględnieniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach prawa polskiego i europejskiego.


Składanie zamówień

§3

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymagalnych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
 5. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na Stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.
 6. Klient w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. Klient w tym celu podaje osobisty login i hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta.
 7. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, ilość oraz cenę zamówionych Produktów, sposób i termin płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

Koszty i termin wysyłki

§4

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wskazanym przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu doręczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający w przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, wezwie niezwłocznie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za zrealizowane Zamówienie.
 2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego profesjonalnego podmiotu zajmującego się doręczaniem przesyłek. Klient każdorazowo wskazuje sposób dostawy oraz wybór przesyłki. Brak odmiennego wskazania przez Klienta, oznacza wybór przesyłki priorytetowej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w punktach wskazanych na stronie sklepu, po wcześniejszym zgłoszeniu Klienta.
 3. Produkt wysyłany jest w ciągu 14 dni od chwili zarejestrowania płatności. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu. Szczegółowy cennik dostawy Produktów znajduje się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.

Płatności

§ 5

 1. Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi paragon fiskalny za sprzedane Produkty.
 2. Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, ze wskazanych poniżej: 
  a) za pobraniem – przy odbiorze Produktu (tylko na terenie Polski),
  b) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  c) Za pomocą systemu tpay.com obsługującego różne kanały płatności w tym przelewy internetowe.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.

Dostawa produktów
§ 6

 1. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
 2. Klient przy odbiorze Produktu/ów zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.

Odstąpienie od umowy

§7

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów przekraczających sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi koszty, określone w § 7 ust. 1 Regulaminu. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku wymiany niewadliwego Produktu na inny, na wyraźne życzenie Klienta, np w przypadku wymiany na inny rozmiar.
 3. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres pocztowy otrzymany od Sprzedającego.
 4. Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia w szczególnych przypadkach, np. takich jak zniszczenie zasobów magazynowych w skutek klęsk żywiołowych.

Procedura zwrotu i reklamacji

§8

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Wybrane Produkty mogą być objęte dodatkową gwarancją. Podstawą określenia warunków gwarancji jest wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez Sprzedawcę Klientowi. Brak wydania przedmiotowego dokumentu wyłącza objęcie ochroną gwarancyjną wskazanych Produktów.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej: sklep@rozaniecrowerowy.pl .
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz zwrócił zakupiony towar.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i złożeniu nowego zamówienia, wraz z dokonaniem nowej płatności.
 11. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt, lecz nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć lub przysłać Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedającego w korespondencji.
 12. Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy, wskazany w § 8 ust. 4 Regulaminu.
  a) Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.
  b) W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§9

Kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną udostępnianych przez Klientów danych osobowych reguluje osobny dokument: „Polityka prywatności oraz polityka cookies”, dostępny na Stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności i polityka cookies.

Postanowienia końcowe

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 4. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018.